Analytic
Hotline: 08887 08817

Mục tiêu tài chính khí hậu thất bại năm thứ 11 liên tiếp

Các quốc gia giàu có hơn – những quốc gia chịu trách nhiệm nhiều hơn với biến đổi khí hậu – đang không đáp ứng các nghĩa vụ tài trợ khí hậu quốc tế mà họ đã đồng ý thực hiện.

Để vốn xanh đến đúng đích

Đối với doanh nghiệp tại quốc gia đang phát triển như Việt Nam, nhà đầu tư chấp nhận rằng có thể phải mất nhiều thời gian và nguồn lực hơn để triển khai các giải pháp phát triển bền vững, miền là doanh nghiệp có đủ tầm nhìn và quyết tâm.