Nhiều công ty cho HĐQT thông qua các nội dung vượt thẩm quyền

Trần Anh - 15:06, 08/03/2022

TheLEADERQua công tác giám sát, UBCKNN nhận thấy, rất nhiều công ty đại chúng còn chưa thực hiện đúng các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của đại hội đồng cổ đông.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn 913/UBCK-GSĐC gửi các công ty đại chúng về một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Qua công tác giám sát, UBCKNN nhận thấy, rất nhiều công ty đại chúng còn chưa thực hiện đúng các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, một số công ty đại chúng đang có nghị quyết đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị toàn quyền quyết định đối với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội, hiện tại có một số công ty đại chúng đang có nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông mà không trình dự thảo hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Đối với điều lệ công ty, hiện tại nội dung liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định tại điều lệ công ty của nhiều công ty đại chúng chưa phù hợp theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.

Các trường hợp không được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động quản trị công ty (đối với giao dịch với các bên liên quan không được thông qua đúng thẩm quyền) và hoạt động chào bán chứng khoán (đối với phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán phải thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông).

Vì vậy, liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các công ty đại chúng, UBCKNN lưu ý: Các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020. 

Đối với các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông: UBCKNN đề nghị các công ty đại chúng tuân thủ và thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020.

Cụ thể, khoản 3 Điều 167 quy định Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng giao dịch sau đây: (a) Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này (do HĐQT chấp thuận); (b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó”.

Khoản 4 Điều 167 quy định, trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho HĐQT và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo họp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. 

HĐQT trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Đối với việc thông qua Điều lệ công ty tại Đại hội đồng cổ đông, theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020: “Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ: thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này”. Uỷ ban Chứng khoán đề nghị các công ty đại chúng căn cứ theo quy định này để thông qua điều lệ công ty tại Đại hội cổ đông theo đúng quy định.

Đối với các công ty đại chúng chưa xây dựng điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định số 155 có hiệu lực: đề nghị các công ty đại chúng tuân thủ quy định tại khoản 20 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Về thời gian tổ chức đại hội, theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020: “ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.