Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng

Hoàng Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERNgày 24/5/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Techcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng

Theo đó, Techcombank được tăng vốn điều lệ từ 8.878 tỷ đồng lên 13.878 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua ngày 15/04/2017.

Techcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn theo quy định của pháp luật và đảm bảo tuân thủ về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông lớn, cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người có liên quan theo quy định tại Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần theo phương án tăng vốn điều lệ nêu trên, Techcombank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Techcombank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.