3 năm liền, ĐHĐCĐ thường niên của Ocean Group phải tổ chức lần 3

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADEROcean Group (Mã CK: OGC) tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 không thành với 13 cổ đông tham dự tương ứng với 2,92%, buộc Công ty phải mời cổ đông lần thứ 3.

3 năm liền, ĐHĐCĐ thường niên của Ocean Group phải tổ chức lần 3
Ảnh: Internet

Ngày 23/5, CTCP Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017 lần 2, nhưng tiếp tục không đủ điều kiện tiến hành.

Tổng số cổ đông được mời là 8.604 cổ đông, nhưng có vỏn vẹn 13 cổ đông có mặt trong lần tổ chức ĐHĐCĐ 2017 lần 2, tương ứng với 2,92% cổ phiếu.

Trong khi đó, theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông lần 1, chỉ có 2,01% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

ĐHĐCĐ thường niên 2017 lần 3 được Công ty tổ chức vào ngày 12/6/2017 tới đây.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, Ocean Group phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 3. Giá cổ phiếu OCG hiện ở mức là 1.300 đồng/cổ phiếu. Tính đến cuối quý I/2017, Công ty lỗ lũy kế 2.475 tỷ đồng.

Mới đây, OGC bị đưa vào diện kiểm soát và chỉ được giao dịch vào buổi chiều từ ngày 21/4. Tuy nhiên, sau đó Ocean Group đã công bố một số thông tin khả quan như quý I/2017 lãi hơn 8 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ năm trước. Vì vậy, Sở GDCK TP. HCM (HOSE) đã đưa cổ phiếu giao dịch toàn thời gian trở lại từ ngày 25/4.

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

“1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp”.

Điểm mới của điều kiện họp trong Luật Doanh nghiệp 2014 quy định cuộc họp được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% thay vì 65% tổng số phiếu biểu quyết của Luật Doanh nghiệp 2005. Ngoài ra, cuộc họp triệu tập lần hai (khi lần thứ nhất không đủ điều kiện) được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% thay vì 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Luật Doanh nghiệp 2005.