5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán năm 2018

An Nhiên - 15:10, 02/01/2018

TheLEADERSáng nay 2/1/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2018.

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành chứng khoán năm 2018
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên năm 2018.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu ngành chứng khoán thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 như sau:

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, trọng tâm là hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi trên tinh thần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TTCK phát triển và phát huy ngày càng tốt hơn chức năng vai trò của TTCK với nền kinh tế. 

Tăng cường hoạt động giám sát và cưỡng chế thực thi nhằm đảm bảo minh bạch, an toàn cho TTCK và hệ thống tài chính quốc gia.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại TTCK theo hướng đẩy nhanh tiến trình hợp nhất 2 sở giao dịch chứng khoán, kết hợp lộ trình cơ cấu lại các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh; tiếp tục tái cơ cấu hệ thống các định chế trung gian trên thị trường theo định hướng của Chính phủ.

Thứ ba, phát triển các thị trường mới, sản phẩm mới nhằm tiếp tục hoàn thiện cấu trúc TTCK Việt Nam, trong đó tập trung đưa sản phẩm chứng quyền có đảm bảo vào giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vào cuối quý I/2018.

Triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý III/2018; hoàn thiện các điều kiện về cơ sở pháp lý, hệ thống kỹ thuật cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể triển khai từ năm 2019; nghiên cứu cơ chế huy động vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp qua sàn giao dịch chứng khoán.

Thứ tư, tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu, giao dịch trái phiếu chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời, hiệu quả cho ngân sách, đầu tư phát triển; tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách, đa dạng hoá cơ sở nhà đầu tư và sản phẩm phát hành; nghiên cứu phát hành trái phiếu xanh và ban hành khung pháp lý quy định về phát hành trái phiếu xanh.

Thứ năm, tiếp tục thúc đẩy cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong đó tập trung ban hành cơ chế về thị trường, dựng sổ nhằm cải tiến và thúc đẩy hoạt động đấu giá, cổ phần hoá gắn với niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo tinh thần Nghị định 126/2017/NĐ-CP của Chính phủ.