6 nội dung chính của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu

Hường Hoàng - 10:27, 20/06/2022

TheLEADERTrong lịch sử nhãn hiệu, hình thức li-xăng nhãn hiệu mới được xuất hiện tương đối gần đây. Vì chức năng chính của nhãn hiệu là chỉ dẫn nguồn gốc thương mại, nên theo luật, những hàng hóa không có xuất xứ từ chủ sở hữu nhãn hiệu thì không được phép mang nhãn hiệu của bên cấp li-xăng.

6 nội dung chính của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu
Li-xăng nhãn hiệu là một hoạt động thường xuyên diễn ra trên thị trường hiện nay (Ảnh: Thuật ngữ Marketing)

Thực tế, việc cấp li-xăng nhãn hiệu có thể khiến cho bên cấp li-xăng bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc không sử dụng nhãn hiệu và những yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu. Việc bên cấp li-xăng kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm được li-xăng nhãn hiệu khiến cho người ta nảy ra ý tưởng sử dụng biện pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm để những bên nhận li-xăng tránh được nguy cơ bị yêu cầu hủy bỏ nhãn hiệu.

Ý tưởng này đã tạo cơ sở cho các nhà làm luật quy định các điều khoản về những người sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký trong hầu hết các đạo luật về nhãn hiệu trong hơn 40 năm qua.

Các điều khoản về bên sử dụng nhãn hiệu buộc các bên tham gia li-xăng phải nộp bản hợp đồng cho cơ quan đăng ký xem xét để đảm bảo rằng nội dung và phạm vi kiểm soát chất lượng sẽ được bên cấp li- xăng thực hiện. Cơ quan đăng ký có nghĩa vụ bảo đảm rằng việc đăng ký các hợp đồng này là phù hợp với lợi ích quốc gia và có nghĩa vụ từ chối đăng ký những hợp đồng có nguy cơ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp.

Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý rằng việc đăng ký hợp đồng li-xăng không được coi là điều kiện cần thiết để hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có hiệu lực. Các quy định về đăng ký hợp đồng là tự nguyện và không mang tính bắt buộc. Chỉ cần bên cấp li-xăng giữ được mối liên hệ với sản phẩm được cấp li-xăng và duy trì việc kiểm soát chất lượng đối với những hàng hóa đó thì họ có thể tránh được việc nhãn hiệu bị hủy bỏ.

Li-xăng nhãn hiệu, li-xăng sáng chế hoặc bí quyết kỹ thuật có thể được cấp đồng thời hoặc tách biệt với nhau. Ngoài một số điều khoản khác biệt, các li-xăng nhãn hiệu có chung một số điều khoản phổ biến.

Thứ nhất là điều khoản cho phép sử dụng. Việc cho phép sử dụng một hoặc nhiều nhãn hiệu liên quan là quy định đầu tiên của phần lớn các hợp đồng li-xăng. Những điểm cụ thể của nhãn hiệu thường được liệt kê trong một phụ lục của hợp đồng li-xăng, cùng với những sản phẩm sử dụng nhãn hiệu tương ứng.

Thứ hai là điều khoản về số lượng bên nhận li-xăng. Điều quan trọng là bên nhận li-xăng biết được có bao nhiêu bên nhận li-xăng khác được sử dụng nhãn hiệu trong khu vực li-xăng. Một điều quan trọng nữa là bên nhận li-xăng sẽ biết được liệu bên cấp li-xăng có ý định phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ trong phạm vi lãnh thổ không. Và điều quan trọng cuối cùng đối với bên nhận li-xăng là phải biết được nếu có bên khác nhận li-xăng nhãn hiệu thì liệu có sử dụng nhãn hiệu đó với những điều khoản tương tự hay không.

Thứ ba là điều khoản về kiểm soát chất lượng. Như đã nêu ở trên, điểm mấu chốt của tất cả những hợp đồng li-xăng đó là bên nhận li-xăng không được phép sử dụng nhãn hiệu được cấp li-xăng cho những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Các điều khoản kiểm soát chất lượng quy định rằng bên nhận li-xăng sẽ nhận được tất cả các thông tin mô tả, dữ liệu và bí quyết kỹ thuật của bên cấp li-xăng nhằm giúp bên nhận li-xăng có thể đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn chất lượng quy định.

Bản chất của điều khoản này đó là bên nhận li-xăng thường xuyên phải gửi sản phẩm mẫu cho bên cấp li-xăng. Đồng thời, bên cấp li-xăng cũng sẽ có quyền kiểm tra nhà máy, kho chứa hàng, phương thức sản xuất, nguyên liệu, hoạt động bảo quản và đóng gói sản phẩm của bên nhận li-xăng. Hợp đồng cũng cho phép bên nhận li-xăng tùy ý xử lý các sản phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, với điều kiện những sản phẩm đó không mang nhãn hiệu được li-xăng.

Thứ tư là những điều khoản về tiếp thị. Hợp đồng li-xăng sẽ chỉ rõ vùng lãnh thổ mà bên nhận li-xăng được phép sử dụng nhãn hiệu. Điều khoản này cũng sẽ quy định rằng bên nhận li-xăng không được phép thực hiện những hoạt động thương mại bên ngoài lãnh thổ được chỉ định, cũng như quy định bên giao li-xăng không được hoạt động trong khu vực lãnh thổ li-xăng. Những tài liệu quảng cáo mà bên nhận li-xăng sử dụng có thể sẽ cần nhận được sự cho phép của bên giao li-xăng.

Thứ năm là những thỏa thuận về tài chính. Ngoài yêu cầu trả phí một lần hoặc phí li-xăng định kỳ cho việc sử dụng nhãn hiệu, bên nhận li-xăng có thể sẽ phải thanh toán phí cho bên giao li-xăng để bên giao li-xăng cử các chuyên gia hướng dẫn cho nhân viên của bên nhận li-xăng về những tài liệu có liên quan, nhằm đạt được những tiêu chuẩn chất lượng cần thiết được quy định trong hợp đồng li-xăng. Trong hợp đồng có thể có các thỏa thuận về việc phân bổ chi phí cho quy trình tạo sản phẩm mẫu. Cuối cùng, bên nhận li-xăng luôn phải lưu giữ sổ sách và hồ sơ một cách chi tiết về việc bán các sản phẩm mang nhãn hiệu.

Thứ sáu là những thỏa thuận về các hành vi xâm phạm. Bên bên giao li-xăng thường yêu cầu bên nhận li-xăng thông báo về tất cả hành vi xâm phạm xảy ra đối với nhãn hiệu được li-xăng. Và bên giao li-xăng sẽ giải quyết tất cả các vụ xâm phạm này.