Khống chế mức mua bảo hiểm nhân thọ vào chi phí được trừ

An Nhiên - 16:35, 03/08/2017

TheLEADERBộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Nghị định, trong đó điểm đáng chý ý là sẽ không chế mức mua bảo hiểm nhân thọ vào chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Khống chế mức mua bảo hiểm nhân thọ vào chi phí được trừ
Sẽ khống chế mức mua bảo hiểm nhân thọ vào chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 quy định một số điều của các luật về thuế.

Trong đó có điểm đáng chú ý là sẽ khống chế mức mua bảo hiểm nhân thọ vào chi phí được trừ của doanh nghiệp. Theo tờ trình dự thảo, một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước đã chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động giá trị cao so với mức lương, thu nhập của công nhân viên. 

Nếu không khống chế mức mua bảo hiểm, doanh nghiệp sẽ hạch toán vào chi phí được trừ, ảnh hưởng đến việc nộp ngân sách, phần vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Từ đó, dự thảo quy định lại, khoản chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được vượt mức 3 triệu đồng/tháng/người.