NHNN siết hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng

Trần Anh - 16:02, 23/11/2020

TheLEADERNgân hàng Nhà nước đang đưa ra lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp theo hướng siết lại hoạt động này.

Theo đó, dự thảo mới kế thừa hầu hết các quy định tại Thông tư 22, kết hợp với việc lấy ý kiến sửa đổi một số quy định: 

Cụ thể, dự thảo mới quy định ngân hàng chỉ được mua trái phiếu doanh nghiệp khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm liền kề, trừ trường hợp mua trái phiếu theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu (bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác) của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại tổ chức tín dụng mua và tại tổ chức tín dụng khác trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm quyết định phê duyệt mua nhằm hạn chế các ngân hàng không kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu dưới 3% nhưng vẫn thực hiện mua bán trái phiếu, đồng thời góp phần hạn chế nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng của các ngân hàng.

Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp phát hành. Theo NHNN, thời gian qua đã phát sinh việc ngân hàng mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích để cơ cấu lại nợ, tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất là trong điều kiện doanh nghiệp phát hành trái phiếu tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và không có khả năng trả nợ gốc và lãi trái phiếu đến hạn, dẫn đến việc phát hành thêm trái phiếu để tiếp tục cơ cấu lại nợ.

Vì vậy, NHNN muốn siết việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo mục đích này nên sẽ quy định trường hợp một đợt phát hành trái phiếu với nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cơ cấu lại khoản nợ, thì tổ chức tín dụng cũng không được mua trái phiếu.

Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu phát hành có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Quy định này nhằm hạn chế ngân hàng không được mua trái phiếu phát hành để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác.

Qua công tác kiểm tra hoạt động của tổ chức tín dụng, NHNN phát hiện một số trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu với mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn hoạt động, nhưng thực tế huy động vốn để góp vốn, mua cổ phần tại các doanh nghiệp khác, để các doanh nghiệp này thực hiện dự án hoặc tiếp tục thực hiện góp vốn, mua cổ phần... Do đó, tổ chức tins dụng khó kiểm soát được mục đích sử dụng vốn, dòng tiền từ nguồn phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện dự án...