Analytic
Hotline: 08887 08817

Đạm Phú Mỹ tổ chức thành công đại hội cổ đông năm 2024

Năm 2024, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch sản xuất 850 nghìn tấn Urê, 143 nghìn tấn NPK, doanh thu hợp nhất gần 12.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 660 tỷ đồng, chia cổ tức ở mức 15%.

Hai thập kỷ phát triển bền vững của PVFCCo

Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí xác định mục tiêu đến 2045 trở thành doanh nghiệp sản xuất phân bón và hóa chất đạt chuẩn mực quốc tế, tạo nên chuỗi giá trị phát triển bền vững.