Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023

Tùng Anh - 15:13, 01/06/2023

TheLEADERCác quy định về điện lực, chọn chủ đầu tư nhà ở xã hội, thắt chặt quản lý bán hàng đa cấp, số hoá quá trình giải quyết thủ tục hành chính... sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2023.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023
Nhiều người cho thuê nhà đang thu tiền điện với giá vượt mức cho phép

Sửa quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với người thuê nhà

Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 09/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư 25/2018.

Sửa đổi điểm c khoản 4 điều 10 của Thông tư 25, Thông tư 09 quy định, nếu bên thuê nhà là sinh viên và người lao động có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: từ 101 - 200kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Đối với trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện. Cứ bốn người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Cụ thể, một người được tính là 1/4 định mức; hai người được tính là 1/2 định mức; ba người được tính là 3/4 định mức; bốn người được tính là một định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

Sửa đổi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư 10/2023/TT-BCT ban hành ngày 21/4/2023 sửa đổi Thông tư 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực, có hiệu lực từ ngày 9/6/2023.

Theo đó, trường hợp thay đổi tên hoặc địa chỉ trụ sở của đơn vị theo quy định tại khoản 2 điều 14 của Thông tư 21, hồ sơ bao gồm hai văn bản.

Một là văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21. Hai là bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản hoặc giảm bớt một phần phạm vi hoạt động từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, hồ sơ đề nghị sửa đổi giấy phép hoạt động điện lực bao gồm ba văn bản.

Một là văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu 01 quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21.

Hai là bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép;

Ba là tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định tương ứng tại khoản 3 điều 6, khoản 3 điều 7, khoản 3 điều 8 và khoản 3 điều 9 Thông tư 21 trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự.

Sửa nguyên tắc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo hình thức đấu thầu

Thông tư 03/2023 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021 hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định số 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực từ ngày 15/6/2023.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu phải đáp ứng các điều kiện: không sử dụng nguồn vốn quy định tại khoản 1 điều 53 Luật Nhà ở để đầu tư xây dựng công trình; không thuộc các trường hợp quy định tại điểm c và d khoản 2 điều 57 Luật Nhà ở; đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; có quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt thì phải thuộc khu vực đã được phê duyệt quy hoạch phân khu đối với khu vực có yêu cầu phải lập quy hoạch phân khu, hoặc đã được phê duyệt quy hoạch chung đối với khu vực không yêu cầu lập quy hoạch phân khu.

Đồng thời, khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực để quy định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch và các yêu cầu liên quan về kết nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Việc lựa chọn cũng phải đồng thời đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 2, 3, 5 và 6 điều 11 Nghị định số 25/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Siết quy định về bán hàng đa cấp

Có hiệu lực từ ngày 20/6/2023, Nghị định số 18/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Theo đó, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng, không phải là người tham gia bán hàng đa cấp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu ba năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nghị định 18 bổ sung trường hợp không được bán hàng đa cấp là người nước ngoài không có giấy phép lao động tại Việt Nam được cấp gắn với doanh nghiệp mà người đó tham gia bán hàng đa cấp. Ngoài ra, người đang chấp hành hình phạt tù; có tiền án về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, cán bộ, công chức... không được bán hàng đa cấp.

Trả kết quả trực tuyến khi nộp hồ sơ tại một cửa

Theo Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC về việc ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, từ 1/6/2023, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo).

Toàn bộ kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Quyết định 13 yêu cầu cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.