Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các tổ chức tín dụng

Hoàng Anh - 17:11, 06/09/2017

Hiện nay chỉ có các tổ chức quốc tế như Moody's, Fitch và S&P xếp hạng một số ngân hàng ở Việt Nam.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém), theo một dự thảo vừa được Ngân hành Nhà nước đề xuất.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã; công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính; chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam do có những đặc thù riêng sẽ được điều chỉnh tại một văn bản khác.

Các tiêu chí xếp hạng bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng theo hệ thống tiêu chí và được chia thành các nhóm đồng hạng

Trong số của nhóm chỉ tiêu, trọng số của từng chỉ tiêu theo từng nhóm đồng hạng được xác định trên cơ sở tầm quan trọng của từng nhóm chỉ tiêu, từng chỉ tiêu đối với mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng và yêu cầu của công tác giám sát trong từng thời kỳ.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp hạng vào Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

Hệ thống tiêu chí được sử dụng làm cơ sở phân nhóm chỉ tiêu khi xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm: Vốn; chất lượng tài sản; quản trị điều hành; kết quả hoạt động kinh doanh; khả năng thanh khoản; mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

Việc tính điểm để xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được căn cứ vào: Báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; riêng báo cáo tài chính năm là báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của pháp luật; số liệu trên bảng cân đối tài khoản kế toán, số liệu báo cáo thống kê của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; kết quả giám sát, tiếp xúc, kiểm tra, thanh tra của Ngân hàng Nhà nước...

Theo dự thảo, việc công bố kết quả trên wesbite của Ngân hành Nhà nước chưa được thực hiện do tính chất nhạy cảm và chất lượng việc xếp hạng chưa được đảm bảo chính xác, chủ yếu dựa vào báo cáo của các ngân hàng. Do đó, Nhà nước chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.