NHNN tái cấp vốn cho các khoản vay trị giá 4.000 tỷ đồng của Vietnam Airlines

Trần Anh - 07:50, 27/03/2021

TheLEADERLãi suất tái cấp vốn là 0%/năm; lãi suất áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn thực hiện theo quy định tái cấp vốn của NHNN. Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD theo nghị quyết và không vượt quá 364 ngày.

NHNN tái cấp vốn cho các khoản vay trị giá 4.000 tỷ đồng của Vietnam Airlines

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 450/QĐ-TTg quy định về việc Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi các tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ trước đó.

NHNN sẽ thực hiện tái cấp vốn bằng đồng Việt Nam, không có tài sản bảo đảm trên cơ sở đề nghị của TCTD và số tiền cho vay của các khoản cho vay của TCTD đối với Vietnam Airlines. Tổng số tiền giải ngân tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm; lãi suất áp dụng đối với nợ gốc tái cấp vốn quá hạn thực hiện theo quy định tái cấp vốn của NHNN. Thời hạn tái cấp vốn theo đề nghị của TCTD, tối đa bằng thời hạn của khoản cho vay của TCTD theo nghị quyết và không vượt quá 364 ngày.

NHNN giải ngân tái cấp vốn theo đề nghị của tổ chức tín dụng và đảm bảo số dư gốc khoản tái cấp vốn sau khi giải ngân không vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo nghị quyết.

Trong thời gian tổ chức tín dụng vay tái cấp vốn, trường hợp dư nợ gốc khoản tái cấp vốn vượt quá dư nợ gốc khoản cho vay của tổ chức tín dụng theo nghị quyết, tổ chức tín dụng có trách nhiệm chủ động hoàn trả lại NHNN số tiền vượt này theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước. NHNN dừng giải ngân tái cấp vốn khi giải ngân hết 4.000 tỷ đồng nhưng không muộn hơn ngày 31/12/2021.

TCTD cho Vietnam Airlines vay có trách nhiệm xem xét và quyết định việc cho Vietnam Airlines vay theo nghị quyết và quy định của pháp luật; theo dõi riêng khoản vay của Vietnam Airlines theo nghị quyết; thỏa thuận với Vietnam Airlines về lãi suất, số tiền, thời hạn vay, hình thức bảo đảm tiền vay..., phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của Vietnam Airlines và tình hình tài chính của Vietnam Airlines đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19; chịu trách nhiệm về quyết định cho vay đối với Vietnam Airlines.

TCTD có trách nhiệm trả nợ tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước đầy đủ, đúng hạn và thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ và phương án sử dụng vốn của Vietnam Airlines để vay vốn tại các tổ chức tín dụng đã được Ủy ban Quản lý vốn có ý kiến đồng ý, Vietnam Airlines xác định khoản vay của Vietnam Airlines và thông báo để tổ chức tín dụng cho vay biết sau khi xác định; đảm bảo tổng số tiền vay của các khoản vay của Vietnam Airlines theo nghị quyết tối đa là 4.000 tỷ đồng.