Quốc hội thông qua Luật Quản lý nợ công

Anh Nguyên - 09:42, 24/11/2017

TheLEADER85,74% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) tại phiên họp toàn thể của kỳ họp thứ 4 Quốc hội Khóa XIV.

Quốc hội thông qua Luật Quản lý nợ công
Ảnh minh họa.

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) gồm 10 chương với 63 điều, quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.

Nợ công quy định tại Luật này bao gồm: nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương.

Luật được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công.

Luật quy định "Nhà nước quản lý thống nhất về nợ công, bảo đảm việc thực thi trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý nợ công. Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu an toàn nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và ổn định kinh tế vĩ mô".

Các nội dung quản lý Nhà nước về nợ công gồm: Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nợ công; Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, giải pháp và chính sách về quản lý nợ công; Tổ chức thực hiện quản lý nợ công, bao gồm đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương vay, đàm phán, ký kết thỏa thuận vay và phát hành công cụ nợ, phân bổ và sử dụng vốn vay, trả nợ và các nghiệp vụ quản lý nợ công; Theo dõi, cung cấp thông tin và đánh giá hiệu quả công tác quản lý, sử dụng nợ công; Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán việc thực hiện pháp luật về quản lý nợ công…

Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý nợ công, bao gồm: 

Một là, vay hoặc cho vay không đúng thẩm quyền, khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, không đúng với chủ trương đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Hai là, sử dụng vốn vay không đúng mục đích, không đúng đối tượng, vượt tiêu chuẩn, định mức, không thực hiện nghiêm nghĩa vụ trả nợ.

Ba là, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, chiếm đoạt, tham nhũng trong quản lý, sử dụng nợ công.

Bốn là, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý nợ công; thông đồng, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí vốn vay.

Năm là, không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin về nợ công cho cơ quan có thẩm quyền.

Sáu là, cản trở hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý vi phạm việc thực hiện pháp luật về quản lý nợ công.

Luật cũng quy định xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý nợ công, cụ thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải giải trình và chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức. 

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, tổ chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nợ công thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018.