Tháng 10, có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới

An Nhiên - 17:09, 26/10/2017

TheLEADERTheo Cục đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 10 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.158 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 119.238 tỷ đồng, tăng 29,6% về số doanh nghiệp và tăng 48,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tháng 10, có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới
Tăng 29,6% về số doanh nghiệp và tăng 48,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 10 đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 là 89.967 lao động, tăng 40,5% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10 trên cả nước là 1.329 doanh nghiệp, giảm 31,7% so với tháng 9/2017.

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp của tháng 10 với tháng 9/2017 tại biểu đồ trên cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 2.550 doanh nghiệp, tăng 63,0%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm 48,1%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 7,7%.  

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 127.890 doanh nghiệp, trong đó: có hơn 82% doanh nghiệp thành lập mới và gần 18% doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 10 tháng qua là 2.436.447 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới chiếm 42% và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn chiếm 58% với 29.525 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.     

Doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2017 đã tăng 14,6% về số lượng và tăng 43,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 9,7 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng qua là 976.420 lao động, giảm 8,0% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê tại Bảng 1, khi phân loại theo quy mô vốn đăng ký cho thấy trong 10 tháng đầu năm tất cả các quy mô vốn đăng ký đều có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 10-20 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 34,4% với 4.913 doanh nghiệp; tiếp đến là từ 20-50 tỷ đồng có 2.593 doanh nghiệp, tăng 28,2%; trên 100 tỷ đồng có 1.199 doanh nghiệp, tăng 27,7%; từ 0-10 tỷ đồng có 95.385 doanh nghiệp, tăng 13,3% và từ 50-100 tỷ đồng có 1.035 doanh nghiệp, tăng 9,3%. Như vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 90,7% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.