Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022

Tùng Anh - 17:17, 01/09/2022

TheLEADERTừ tháng 9/2022, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, nổi bật trong đó là các quy định liên quan đến thời hạn chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho người lao động, thời hạn nộp giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, giá tính thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản, hỗ trợ phí khai thác thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2022
Hạn cuối chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 là 10/9/2022.

Hạn cuối chi trả tiền hỗ trợ Covid-19

Để đảm bảo tiền hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp được chi trả đầy đủ và kịp thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 24 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động chịu ảnh hưởng của Covid-19 theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15.

Theo đó, Chính phủ sẽ được giao nhiệm vụ triển khai việc chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động với tổng số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021.

Số tiền này sẽ được chi trả cho những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 hoặc đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/1/2020 - 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm được bảo lưu, đồng thời đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp đúng hạn trong năm 2021 mà chưa nhận hoặc chưa nhận đủ tiền trợ cấp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Nghị quyết 24, hạn cuối phải hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho người lao động được ấn định vào ngày 10/9/2022.

Hạn cuối nộp giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Theo điều 5, Nghị định 34/2022/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân được gia hạn nộp tiền thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 phải trực tiếp kê khai, gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo mẫu quy định cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp thông phương thức điện tử. Giấy này có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Trường hợp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc quý, hạn nộp chậm nhất là ngày 30/9/2022. 

Còn nếu gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/9/2022, người nộp thuế sẽ không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. 

Giảm 50% phí khai thác thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có hiệu lực từ ngày 17/9/2022.

Mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin kể từ ngày 17/9/2022-31/12/2023, được giảm 50% mức thu quy định (1 nghìn đồng/ thông tin) trong các trường hợp:

Xác thực thông tin công dân bằng tin nhắn SMS, văn bản điện tử, văn bản giấy; tin nhắn SMS trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác; văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua cổng dịch vụ công; văn bản điện tử trả lời kết quả thông tin đề nghị khai thác qua ứng dụng phần mềm; văn bản giấy trả lời kết quả thông tin đề nghị cung cấp.

Đối với phí khai thác kết quả thống kê, mức phí khai thác kết quả thống kê, phân tích, mức phí khai thác kết quả thống kê, phân tích, dự báo được giữ nguyên theo quy định.

Quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng chuyển nhượng bất động sản

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng bổ sung quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, từ ngày 12/9/2022, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nhà để bán, giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất và tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng (nếu có).