Đề xuất giảm phí giao dịch chứng khoán

Trần Anh - 14:47, 08/09/2021

TheLEADERTheo dự thảo thay thế Thông tư 128, Bộ Tài chính dự kiến giảm mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm từ tối đa 0,5% giá trị giao dịch xuống còn tối đa 0,45%.

Bộ Tài chính hiện đang lấy ý kiến xây dựng hai dự thảo thay thế Thông tư 127 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán (SDGCK) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và thay thế Thông tư 128 quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo dự thảo thay thế Thông tư 128, Bộ Tài chính dự kiến giảm mức giá dịch vụ môi giới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch) từ tối đa 0,5% giá trị giao dịch xuống còn tối đa 0,45% giá trị giao dịch.

Trong khi đó, giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai chỉ số được điều chỉnh giảm từ tối đa 15.000 đồng/hợp đồng xuống còn 5.000 đồng/hợp đồng, còn hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ được điều chỉnh giảm từ tối đa 25.000 đồng/hợp đồng xuống còn 8.000 đồng/hợp đồng.

Đối với dự thảo thông tư thay thế Thông tư 127, Bộ Tài chính cũng dự kiến điều chỉnh một số giá dịch vụ áp dụng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).

Cụ thể, giá dịch vụ giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết (không bao gồm ETF) sẽ được điều chỉnh giảm từ 0,03% xuống 0,027% giá trị giao dịch; ETF niêm yết giảm từ 0,02% xuống 0,018% giá trị giao dịch; cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đăng ký giao dịch (UPCoM) giảm từ 0,02% xuống 0,018% giá trị giao dịch; chứng quyền có bảo đảm giảm giảm từ 0,02% xuống còn 0,018% giá trị giao dịch; trái phiếu doanh nghiệp, công cụ nợ theo quy định tại Luật Quản lý nợ công giảm từ 0,006% xuống 0,0042% giá trị giao dịch.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 127 còn có thêm khoản mục trái phiếu doanh nghiệp với mức giá dịch vụ giao dịch là 0,0054% giá trị giao dịch.

Giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán quy định tại Thông tư này là giá không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Nguồn thu từ cung ứng dịch vụ, sau khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật thì phần còn lại tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đối với các dịch vụ khác không quy định tại biểu giá, các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán được tự định giá dịch vụ do mình cung ứng phù hợp với thực tế cung ứng dịch vụ và quy định của pháp luật về giá, pháp luật có liên quan.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán phải thực hiện niêm yết giá, công khai giá, chấp hành theo quy định của pháp luật về giá, pháp luật về chứng khoán và văn bản hướng dẫn có liên quan.