Đến năm 2025 xử lý đúng cách 85% rác thải nhựa

Phạm Sơn - 21:14, 23/07/2021

TheLEADERĐây là một trong những cam kết được đưa ra tại Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ chính thức phê duyệt.

Đến năm 2025 xử lý đúng cách 85% rác thải nhựa
Chính phủ đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn đồ nhựa dùng một lần tại siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch.

Mục tiêu của đề án nhằm tăng cường khả năng quản lý chất thải nhựa từ cấp độ Trung ương cho tới địa phương, từ đó góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương; chiến lược tăng trưởng xanh…

Bên cạnh đó, nâng cao quản lý chất thải nhựa tạo ra cơ sở vững chắc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn, với định hướng giảm sử dụng nhựa dùng một lần, nhựa kém chất lượng; tăng cường xử lý, tái chế và tái sử dụng.

Đề án cũng hướng tới những nỗ lực về hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý chất thải nhựa, sản xuất và tiêu thụ nhựa, ni lông trong sinh hoạt.

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị; 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, các khách sạn không sử dụng túi nylon khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Phấn đấu đến năm 2025 giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển và đại dương; thu gom, tái sử dụng, xử lý và tái chế 85% lượng chất thải nhựa phát sinh, đồng thời giảm dần mức độ sản xuất của túi ni lông, nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

Để thực hiện được những mục tiêu kể trên, nhiệm vụ trọng tâm được đề án đưa ra là nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen về tác hại của rác thải nhựa thông qua công tác đào tạo, truyền thông.

Hoạt động đào tạo, truyền thông sẽ tập trung vào nhóm doanh nghiệp sản xuất, phân phối sản phẩm nhựa dùng một lần; doanh nghiệp, cư dân ven biển, ngư dân, thủy thủ, khách du lịch biển.

Bên cạnh đó, xây dựng nội dung giáo dục về chất thải nhựa, ni lông. Các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí được nâng cao vai trò tham gia, giám sát việc triển khai các cơ chế, chính sách hạn chế rác thải nhựa và nhựa dùng một lần.

Sản phẩm thân thiện với môi trường

Nhiệm vụ trọng tâm khác được đề án đưa ra là tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, triển khai mô hình quản lý chất thải nhựa và sản xuất các sản phẩm, vật liệu thay thân thiện hơn với môi trường.

Giải pháp quản lý chất thải nhựa được triển khai bao gồm tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về thu gom và xử lý; thành lập, mở rộng mô hình tái chế nhựa, phong trào chống rác thải nhựa.

Giải pháp khuyến khích sản phẩm thân thiện với môi trường được thực hiện đồng bộ ở các trung tâm thương mại, khu du lịch, cơ sở lưu trú, với nội dung không sử dụng túi ni lông hoặc chỉ sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường.

Đồng thời, đề án nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong kiểm soát chất thải rắn, từ đó có biện pháp thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong công tác thu gom; tái chế; giám sát thu gom, tái chế; sản xuất vật liệu thay thế…