Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế lần thứ 6

Nhật Hạ - 15:57, 18/06/2024

TheLEADERChính phủ đưa ra chính sách gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, VAT, tiền thuê đất năm 2024 trong bối cảnh các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

Theo đó, đối tượng được gia hạn nộp thuế lần này gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng, sản xuất, chế biến thực phẩm; hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên…

Thời gian gia hạn đối với thuế VAT là năm tháng đối với số thuế VAT của tháng 5/2024, tháng 6/2024 và quý 2/2024; là bốn tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2024; là ba tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2024; là hai tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2024 và quý 3/2024.

Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chính phủ cũng gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên.

Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định cũng quy định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc diện trên.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12/2024.

Đối với tiền thuê đất, thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31.10.2024 đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Sau thời gian gia hạn theo nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 65 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 đến tháng 9/2024 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2024.