Doanh nghiệp lập mới giảm mạnh trong tháng 5/2018

Lam Giang - 14:50, 28/05/2018

TheLEADERDoanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 giảm mạnh hơn 24% so với tháng trước.

Theo Cục đăng ký kinh doanh, trong tháng 5 này, số doanh nghiệp thành lập mới là 11.027 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 104.831 tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 21,5% về số vốn đăng ký so với tháng 4/2018.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 80.524 lao động, giảm 24,5% so với tháng trước.

Tháng 5 có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 24%

Lũy kế 5 tháng đầu năm, cả nước có 52.322 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 516.859 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 6,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 9,9 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 412.612 lao động, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về số vốn đăng ký trong 5 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế đạt hơn 1,41 triệu tỷ đồng tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 516.859 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn 902.206 tỷ đồng với17.244 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn tăng 17%.

Về tình hình phát triển doanh nghiệp tại các vùng của cả nước trong 5 tháng đầu năm cho thấy, vùng Tây Nguyên có các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tốt nhất so các vùng còn lại với số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và doanh nghiệp giải thể giảm.

Các vùng còn lại còn nhiều biến động về tình hình phát triển doanh nghiệp khi bên cạnh số doanh nghiệp thành lập mới tăng thì các chỉ tiêu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể và doanh nghiệp giải thể cũng tăng.

Trong lĩnh vực ngành, 5 tháng đầu năm 2018 tình hình doanh nghiệp tại tất cả các ngành còn nhiều biến động diễn ra khi các chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp liên lục tăng hoặc giảm.

Tháng 5 có hơn 11.000 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 24% 1
Tình hình doanh nghiệp các ngành kinh tế 5 tháng đầu năm 2018.

Bảng trên cho thấy, trong 5 tháng đầu năm 2018 số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ ở 12/17 ngành, 5 ngành còn lại có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so cùng kỳ, gồm: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (16%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (13,9%); Vận tải kho bãi (10,2%), Khai khoáng (8,1%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (4,5%).

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới vẫn tập trung chủ yếu ở một số ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 17.761 doanh nghiệp, chiếm 33,9% tổng số doanh nghiệp thành lập; Xây dựng chiếm 13,6% tổng số doanh nghiệp thành lập; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,4% tổng số doanh nghiệp;...

Đánh giá hai tiêu chí về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp theo lĩnh vực hoạt động cho thấy trong 12/17 ngành có sự gia tăng doanh nghiệp thì ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 41,1%.

Xét về số vốn đăng ký tại các ngành nghề, ngành kinh doanh bất động sản có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 149.434 tỷ đồng, chiếm 28,9% trên tổng số vốn đăng ký; tiếp đến là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy chiếm 15,7%trên tổng số; Xây dựng chiếm 14,4% trên tổng số... Có 5/17 ngành nghề có số vốn đăng ký trong 5 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 5 tháng đầu năm nay một số ngành có tỷ trọng cao như: Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 66,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản đạt 57 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 17,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 16,0 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Về số lao động đăng ký tại các ngành, cho thấy ngành thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 132.488 lao động, chiếm 32,1% trên tổng số lao động đăng ký; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 95.689 lao động, chiếm 23,2% trên tổng số; Xây dựng có 47.497 lao động, chiếm 11,5% trên tổng số;...

Một số ngành có tỷ trọng lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp cao, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 20,5 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 12,7 lao động/doanh nghiệp; ngành Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 11,4 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 10,5 lao động/doanh nghiệp;...

Xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động thì ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại về số lao động đăng ký nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành này lại giảm.