Ngành nông nghiệp lên kế hoạch cải cách

Tùng Anh - 08:49, 05/02/2022

TheLEADERViệc cải cách hành chính và thể chế, theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, phải được xem là cuộc cách mạng như khoán 10, khoán 100 của ngành nông nghiệp.

Ngành nông nghiệp lên kế hoạch cải cách
Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đạt nhiều thành tựu về cải cách trong năm 2021

Nhiều thành quả về cải cách 

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác cải cách hành chính của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã đạt được nhiều thành quả.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Xuân Ân cho biết, trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã hoàn thành 36/36 nhiệm vụ; hoàn thành 92/93 sản phẩm, hoạt động.

Trong năm ngoái, nhiều cuộc họp, hội nghị về đẩy mạnh công tác cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh đã được tổ chức. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, chỉ số cải cách hành chính…

Về cải cách thủ tục hành chính, bộ này đã cập nhật, công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia 119 thủ tục hành chính; công bố bãi bỏ 58 thủ tục hành chính. Bộ cũng rà soát, đơn giản hóa ba thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Về hiện đại hóa hành chính, bộ này đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, triển khai xây dựng, hoàn thiện kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0; hoàn thành xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. 100% văn bản đã được ký số, gửi, nhận trên phần mềm văn phòng điện tử và trục liên thông văn bản quốc gia.

Ngành nông nghiệp cũng tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành, rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh; rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, dịch vụ công trực tuyến; triển khai chương trình chuyển đổi số; đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ.

Tính đến 11/1/2022, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã "điện tử hoá" 159 quy định về thủ tục hành chính, 17 quy định về chế độ báo cáo, 423 quy định về yêu cầu điều kiện, 227 quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn, 1.768 quy định về kiểm tra chuyên ngành... Các quy định này được cập nhật trên phần mềm, nên việc tra cứu trở nên dễ dàng thuận tiện hơn nhiều so với trước.

Đặc biệt, bộ này đã rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 429/2.559 quy định, đạt 16,76%; cắt giảm 13,2% chi phí tuân thủ liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ với số tiền tiết kiệm gần 219 tỷ đồng.

44 văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đề án cổng dịch vụ công quốc gia, ông Ân cho biết Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021; vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Không thể “nói xong để đấy”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, là vô cùng quan trọng.

“Chúng ta đã mở cửa với thế giới và thực hiện 17 FTA thế hệ mới. Đó vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Tuy nhiên có thách thức, ắt sẽ vượt qua. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tiến tới việc tạo môi trường minh bạch để đầu tư phát triển cũng như kết nối hệ sinh thái nông nghiệp, tạo bước đột phá trong nông nghiệp, qua đó góp phần ổn định đất nước”, ông Tiến khẳng định trong Hội nghị triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngành nông nghiệp lên kế hoạch cải cách 1
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến. Ảnh: Tùng Đinh

Ông Tiến nhấn mạnh, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phải thể chế hoá, có kế hoạch riêng cho từng quý, từng tháng chứ không phải "nói xong để đấy". Ông cho rằng, việc cải cách hành chính, đơn giản hoá thủ tục, thể chế phải được xem là cuộc cách mạng như khoán 10, khoán 100 của ngành nông nghiệp.

Đối với vấn đề chuyển đổi số trong nông nghiệp, ông Tiến đề nghị ngành chăn nuôi và trồng trọt đẩy mạnh việc triển khai môi trường số. Để làm được điều đó, cần sự vào cuộc quyết liệt của các đơn vị và cần mời những tập đoàn công nghệ lớn tham mưu.

“Phải sớm triển khai đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Chuyển đổi số phải đi vào thực tế, cụ thể hóa tới từng công trình, từng kế hoạch”, ông Tiến nhấn mạnh.

Ông Ân cho biết, năm 2022, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ hoàn thiện môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Bộ này cũng sẽ xây dựng, triển khai có hiệu quả đề án chuyển đổi số ngành giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử sẽ được kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với đó, quy chế quản lý, vận hành, sử dụng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử sẽ được ban hành. Cơ chế một cửa quốc gia sẽ được triển khai mở rộng theo đúng tiến độ.