Analytic
Hotline: 08887 08817

Sẽ sớm có luật đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam

Việt Nam mong muốn hoàn thiện cơ chế thúc đẩy thị trường vốn theo hướng phù hợp với cơ chế thị trường, và tạo thuận lợi cho các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ...