Analytic
Hotline: 08887 08817

Bài học thất bại điển hình từ các doanh nghiệp gia đình Nhật Bản

“Người quản lý nếu đặt lợi ích của mình quá nhiều mà không quan tâm đến nhân viên, đến xã hội, hành động chỉ nghĩ tới cái lợi của dòng tộc, xa rời quy chuẩn đạo đức chung… sẽ thất bại”.