Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài

Hường Hoàng - 10:06, 07/07/2022

TheLEADERKhi muốn xuất khẩu hay kinh doanh ở nước ngoài, doanh nghiệp thường có xu hướng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu ở các nước xuất khẩu. Theo quy định, doanh nghiệp có ba cách chính để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở các nước khác.

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài
Doanh nghiệp nên cân nhắc hình thức đăng ký sở hữu trí tuệ ở nước ngoài để có thể tiết kiệm chi phí và thời gian (Ảnh: Applytrademark.co.in)

Theo từng quốc gia

Có thể lựa chọn việc bảo hộ ở từng quốc gia riêng biệt bằng cách đăng ký trực tiếp tại các cơ quan sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ của các quốc gia đó. Đơn có thể phải được dịch sang ngôn ngữ quy định, thường là ngôn ngữ chính thức của quốc gia đó. Doanh nghiệp sẽ phải nộp các khoản phí nộp đơn quốc gia, và đặc biệt đối với sáng chế, doanh nghiệp có thể phải ủy quyền cho người đại diện hoặc tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ để có thể chắc chắn được rằng đơn của mình đáp ứng được các yêu cầu của quốc gia đó.

Một số quốc gia cũng sẽ yêu cầu doanh nghiệp sử dụng đại diện sở hữu trí tuệ. Nếu doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn đánh giá khả năng thương mại của một sáng chế hoặc vẫn đang tìm kiếm thị trường xuất khẩu hay đối tác li-xăng tiềm năng thì việc bảo hộ theo từng quốc gia sẽ rất tốn kém và phức tạp, đặc biệt khi doanh nghiệp đăng ký bảo hộ ở nhiều nước khác nhau. Trong trường hợp này, dịch vụ của các hệ thống đăng ký và nộp đơn quốc tế đối với sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp do WIPO quản lý mang lại một giải pháp đơn giản và ít tốn kém hơn.

Theo khu vực

Một số quốc gia đã thiết lập các thỏa thuận khu vực để có doanh nghiệp có thể nhận được sự bảo hộ sở hữu trí tuệ trong toàn bộ lãnh thổ khu vực với chỉ một đơn yêu cầu bảo hộ duy nhất. Các Cơ quan Sở hữu trí tuệ khu vực bao gồm các tổ chức dưới đây.

Cơ quan Sáng chế châu Âu (bảo hộ sáng chế toàn bộ 27 quốc gia là thành viên của Công ước Sáng chế châu Âu). Để biết thêm thông tin, xin xem tại địa chỉ: www.european-patent-office.org.

Cơ quan Hài hòa hóa thị trường nội địa (bảo hộ Nhãn hiệu cộng đồng và Kiểu dáng cộng đồng, trao cho chủ sở hữu một quyền thống nhất có hiệu lực ở tất cả các quốc gia là thành viên Liên minh châu Âu thông qua một thủ tục duy nhất). Để biết thêm thông tin, xin xem tại địa chỉ: http://oami.eu.int.

Tổ chức Sở hữu công nghiệp khu vực châu Phi (ARIPO - Cơ quan Sở hữu trí tuệ khu vực dành cho các nước châu Phi nói tiếng Anh, bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp). Để biết thêm thông tin, xin xem tại địa chỉ: http://aripo.wipo.net.

Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi (OAPI - Cơ quan Sở hữu trí tuệ khu vực dành cho các nước châu Phi nói tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha, bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí mạch tích hợp, trong tương lai). Để biết thêm thông tin, xin xem tại địa chỉ: http://oapi.wipo.net.

+ Cơ quan Sáng chế Á-Âu (bảo hộ sáng chế ở các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập). Để biết thêm thông tin, xin xem tại địa chỉ: www.aepo.org.

+ Cơ quan Nhãn hiệu Benelux & Cơ quan Kiểu dáng Benelux (bảo hộ nhãn hiệu và kiểu dáng ở Bỉ, Hà Lan và Lúc-xem-bua). Để biết thêm thông tin, xin xem tại địa chỉ: www.bmb-bbm.orgwww.bbtm-bbdm.org.

+ Cơ quan Sáng chế của Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả-rập vùng Vịnh (bảo hộ sáng chế ở Bahrain, Cô-oét, Ô-man, Qua-ta, Ả rập Xê-út và các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất). Để biết thêm thông tin, xin xem tại địa chỉ: www.gulf.patent-office.org.sa/.

Theo đường quốc tế

Các hệ thống đăng ký và nộp đơn quốc tế do WIPO quản lý đơn giàn hóa đáng kể thủ tục trong việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đồng thời ở nhiều quốc gia. Thay vì nộp nhiều đơn quốc gia bằng nhiều ngôn ngữ, hệ thống đăng ký và nộp đơn quốc tế cho phép doanh nghiệp nộp một đơn duy nhất, bằng một ngôn ngữ và chỉ phải thanh toán một khoàn phí nộp đơn. 

Các hệ thống nộp đơn quốc tế này không chỉ hỗ trợ toàn bộ quá trình nộp đơn, mà sẽ giúp giàm đáng kể chi phí khi đăng ký bảo hộ quốc tế đối với nhãn hiệu và kiểu dáng (đối với sáng chế, Hệ thống PCT sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian đánh giá giá trị thương mại của sáng chế trước khi nộp các khoàn phí ở giai đoạn nộp đơn theo quốc gia). Các hệ thống bảo hộ quốc tế do WIPO quàn lý gồm ba cơ chế bảo hộ cho từng loại quyền sở hữu công nghiệp khác nhau.

Hệ thống nộp đơn quốc tế được thiết lập theo Hiệp ước về Hợp tác sáng chế (hay Hệ thống PCT) là Hệ thống có quy mô toàn thế giới có mục đích đơn giản hóa việc nộp đơn đăng ký sáng chế ở nhiều quốc gia.

Đăng ký quốc tế về nhãn hiệu được hỗ trợ bởi Hệ thống Madrid.

Nộp lưu quốc tế về kiểu dáng công nghiệp được quy định bởi Thỏa ước La Hay.