Sách trắng 2019: Doanh nghiệp FDI chiếm ngôi vương về lợi nhuận

Minh Anh - 06:49, 23/07/2019

TheLEADERDoanh nghiệp tư nhân có doanh thu cao nhất trong tổng doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn xếp sau khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Sách trắng 2019: Doanh nghiệp FDI chiếm ngôi vương về lợi nhuận
Doanh nghiệp tư nhân chiếm hơn một nửa tổng doanh thu toàn bộ khu vực doanh nghiệp

Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 do Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa công bố, năm 2017, tổng doanh thu thuần của toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 20,66 triệu tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2016, tăng cao hơn tốc độ tăng nguồn vốn của doanh nghiệp (tăng 17,5%).

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ có quy mô lớn nhất về doanh thu thuần với khối lượng doanh thu thuần năm 2017 lần lượt là 10,46 triệu tỷ đồng, tăng 17,6% và 10,1 triệu tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2016. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt gần 113 nghìn tỷ đồng, chỉ chiếm 0,55% doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 32,4% so với năm 2016.

Tuy khu vực công nghiệp - xây dựng và khu vực dịch vụ có quy mô lớn nhất về doanh thu nhưng khu vực công nghiệp và xây dựng lại có tốc độ tăng doanh thu giai đoạn 2016 - 2017 so với giai đoạn 2011 - 2015 nhanh hơn.

Cụ thể, bình quân giai đoạn 2016 - 2017, khu vực công nghiệp và xây dựng mỗi năm tạo ra 9,67 triệu tỷ đồng doanh thu, chiếm 50,8% doanh thu toàn bộ doanh nghiệp, tăng 60% so với bình quân giai đoạn 2011 - 2015. Khu vực dịch vụ tạo ra 9,28 triệu tỷ đồng, chiếm 48,7% và tăng 47,1%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tạo ra 99,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,5%, tăng 35,1%.

Theo loại hình doanh nghiệp, tổng doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2017 đạt 11,7 triệu tỷ đồng, chiếm 56,8% doanh thu thuần của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 20,2% so với năm 2016. Khu vực doanh nghiệp FDI đạt 5,8 triệu tỷ đồng, chiếm 28,1%, tăng 20,6%. Khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 3,1 triệu tỷ đồng, chiếm 15,1%, tăng 9,1%

Trong cả giai đoạn 2016 - 2017, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra doanh thu chiếm tỷ lệ chi phối trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Bình quân mỗi năm khu vực này tạo ra 10,8 triệu tỷ đồng, chiếm 56,4% doanh thu toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 64,4% so với bình quân giai đoạn 2011 - 2015.

Khu vực doanh nghiệp FDI tạo ra 5,3 triệu tỷ đồng, chiếm 27,8%, tăng 74,7%. Khu vực doanh nghiệp nhà nước tạo ra xấp xỉ 3 triệu tỷ đồng, chiếm 15,7%, tăng 5%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tạo ra 1,92 triệu tỷ đồng, chiếm 10,1%, tăng 8,2%.

Doanh nghiệp FDI đang hoạt động tốt nhất nền kinh tế

Đáng nói, mặc dù khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra doanh thu lớn nhất trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhưng lợi nhuận của khu vực này năm 2017 chỉ đạt 291,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,3%. 

Trong khi đó, lợi nhuận lớn nhất thuộc về khu vực doanh nghiệp FDI với 384,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 43,8%, tăng 17,6% so với năm 2016. Khu vực doanh nghiệp nhà nước có lợi nhuận thấp nhất với 200,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,9%, tăng 1,8%. Trong đó khu vực doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tạo ra 124,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 14,2%, tăng 10,1%.

Tỷ lệ tương tự trong bình quân giai đoạn 2016 - 2017, mỗi năm khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra 239,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 30,2%, tăng 137,9%. Khu vực doanh nghiệp FDI tạo ra 355,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 44,7%, tăng 91,6%.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước tạo ra 199 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chiếm 25,1% tổng lợi nhuận trước thuế của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 15,8% so với bình quân giai đoạn 2011-2015.

Xét theo khu vực kinh tế, năm 2017 khu vực công nghiệp và xây dựng có lợi nhuận chiếm tỷ lệ chi phối trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp với 519,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,3% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 16,4% so với năm 2016. Khu vực dịch vụ tạo ra 352,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,1%, tăng 35%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tạo ra 4,96 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,6%, tăng 2,9%.

Bình quân mỗi năm giai đoạn 2016 - 2017 khu vực công nghiệp và xây dựng tạo ra lợi nhuận trước thuế cao nhất với 482,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,8% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp, tăng 73,2% so với lợi nhuận bình quân giai đoạn 2011 - 2015. Riêng ngành chế biến, chế tạo tạo ra 405,9 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, 38 chiếm 51,1% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp, tăng 113,9%. Khu vực dịch vụ tạo ra 306,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,6%, tăng 78,6%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tạo ra xấp xỉ 5 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,6%, giảm 36,2%.

Tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016. Bình quân giai đoạn 2016 - 2017 mỗi năm doanh nghiệp tạo ra 794,3 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 73,4% so với mức lợi nhuận thu được bình quân giai đoạn 2011 - 2015.