Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 10 – 15/7

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTrong tuần 10/7 – 15/7, có 8 mã chứng khoán thực hiện chi trả cổ tức bao gồm: PJT, TRC, TYA,…

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 10 – 15/7

Ngày 10/7:

- Ngày giao dịch niêm yết bổ sung 5 mã chứng khoán bao gồm: 100.038.758 cổ phiếu ITA; 4.513.900 cổ phiếu TTF; 147.401.555 cổ phiếu HSG; 4.319.663 cổ phiếu FPT; 4.978.178 cổ phiếu CII.

- Ngày chi trả cổ tức đợt cuối 2016 bằng tiền mặt của 2 mã chứng khoán PJT và mã chứng khoán TRC.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán HTL, chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán FLC, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày 11/7:

- Ngày giao dịch niêm yết bổ sung của 9.110.899 cổ phiếu HAX.

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 lần 2 của mã chứng khoán PNC.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TS4, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TCH, chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

Ngày 12/7:

- Ngày giao dịch niêm yết bổ sung của 3 mã chứng khoán bao gồm: 764.706 cổ phiếu TV2; 6.281.089 cổ phiếu DHT và 14.872.995 cổ phiếu NTP.

- Ngày thực hiện trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt của 4 mã chứng khoán bao gồm TYA, APC, CLW, C32.

- Ngày thực hiện trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt của mã chứng khoán NLG.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán VAF, trả cổ tức còn lại năm 2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TS4, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TCH, chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

Ngày 13/7:

- Ngày giao dịch niêm yết bổ sung của 3.350.000 cổ phiếu CTB.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TLG, chi trả cổ tức lần 2/2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán VAF, trả cổ tức còn lại năm 2016.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán DMC, trả cổ tức năm 2016.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán UDC, lấy ý kiếm cổ đông bằng văn bản.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TLH, trả cổ tức đợt 2/2016 bằng cổ phiếu.

Ngày 14/7:

- Ngày giao dịch niêm yết bổ sung của 8.887.731 cổ phiếu VNM và 10.000.000 cổ phiếu CTI.

- Ngày thực hiện trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt của mã chứng khoán SC5.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TLG và mã chứng khoán TLH, chi trả cổ tức lần 2/2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán DMC, trả cổ tức năm 2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán UDC, lấy ý kiếm cổ đông bằng văn bản.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TLH, trả cổ tức đợt 2/2016 bằng cổ phiếu.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TVS, trả cổ tức đợt 2/2016 bằng cổ phiếu.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán DTL, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày 15/7:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niêm năm 2017 của mã chứng khoán CLG.