Analytic
Hotline: 08887 08817

Tác động của AI, Chat GPT tới quản trị lao động và thách thức điều chỉnh luật

Diễn đàn quản trị - 12:48, 19/05/2023

Luật lao động và việc làm nên được sử dụng như một công cụ pháp lý để định hướng những thay đổi rõ ràng do AI, Chat GPT mang lại tại nơi làm việc.