Luật Đấu thầu mới sẽ giảm các trường hợp chỉ định thầu

Nhật Hạ - 17:32, 24/05/2023

TheLEADERDự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã được chỉnh lý theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu như bỏ chỉ định thầu đối với gói thầu tái định cư; các gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được sửa theo hướng áp dụng đối với một số gói thầu có tính đặc thù… bên cạnh đó, chỉnh lý quy định chỉ định thầu đối với cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế theo hướng bao quáy các trường hợp cấp bách…

Luật Đấu thầu mới sẽ giảm các trường hợp chỉ định thầu
Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh. Ảnh: Trang tin Quốc hội

Tại phiên họp Quốc hội ngày 24/5, báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát, chỉnh lý Điều 23 Dự thảo luật mới theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu.

Cụ thể là bỏ quy định áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu tái định cư vì đây là công việc không phức tạp và nhiều nhà thầu có thể thực hiện được. Đối với dự án quan trọng quốc gia, việc chỉ định thầu sẽ do Quốc hội quyết định khi phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án.

Quy định về chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn được chỉnh lý theo hướng áp dụng đối với một số gói thầu có tính đặc thù, liên quan đến bản quyền tác giả hoặc phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ.

Đồng thời chỉnh lý quy định chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp thuốc, hóa chất, thiết bị y tế để bao quát các trường hợp cấp bách, cấp cứu trong lĩnh vực y tế…

Tuy nhiên, tại phiên họp hôm nay, đại biểu Phạm Văn Hòa (tỉnh Đồng Tháp) cho rằng cần mở rộng thêm quy định chỉ định thầu ngoài trường hợp như quy định của dự thảo luật để đem lại lợi nhuận và hiệu quả cao hơn.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài Chính – Ngân sách, điều 29 của dự thảo luật cũng đã bổ sung quy định rõ, cụ thể hơn về nguyên tắc áp dụng và các trường hợp đặc biệt.

Theo đó, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, theo hướng chỉ quy định một cấp phê duyệt và chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, để đảm bảo bao quát những trường hợp cấp bách, phát sinh áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt dự thảo luật quy định Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định ngoài những trường hợp đã được quy định trong luật.

Về hình thức, phương thức, ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư, dự thảo luật cũng đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo hướng bổ sung quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư để áp dụng đối với nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ giảm thiểu nguy cơ tác động xấu đến môi trường hoặc nhà đầu tư cam kết chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy việc ứng dụng hoặc chuyển giao công nghệ thông qua các dự án đầu tư.

Cùng với đó, bổ sung hình thức "Đấu thầu hạn chế" (khoản 2 Điều 34) để áp dụng đối với dự án có yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ cao hoặc có tính đặc thù theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực mà chỉ có một số nhà đầu tư đáp ứng. Bổ sung phương thức "một giai đoạn hai túi hồ sơ" (khoản 2 Điều 35) để áp dụng đối với dự án có yêu cầu công trình kiến trúc có giá trị theo quy định của pháp luật về kiến trúc.

Dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết, thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) ngày 23/6.