Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 19/6 – 25/6

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTrong tuần 19/6-25/6, có 9 mã chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và 3 mã chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 19/6 – 25/6

Ngày 19/6:

- Là ngày giao dịch đầu tiên của 3 mã chứng khoán niêm yết bổ sung bao gồm: 6.908.157 cổ phiếu TRA và 9.118.675 cổ phiếu SBT và 9.033.225 cổ phiếu FTS.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của 2 mã cổ phiếu MDG và mã cổ phiếu PJT, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu VNG, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày 20/6:

- Ngày giao dịch đầu tiên của 3 mã chứng khoán niêm yết bổ sung bao gồm: 11.311.586 cổ phiếu HAH và 1.350.000 cổ phiếu VTL và 50.000.000 cổ phiếu HQC

- Ngày giao dịch lần đầu niêm yết của 90.423.757 cổ phiếu CTS.

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của 2 mã cổ phiếu PGI và mã cổ phiếu ITD

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của mã cổ phiếu MSI.

- Ngày đăng ký cuối cùng của 2 mã cổ phiếu MDG và mã cổ phiếu PJT, chi trả cổ tức đợt cuối 2016 bằng tiền mặt

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu TCM, chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt và phát hành 2.454.975 cổ phiếu TCM để trả cổ tức năm 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu VNG, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày 21/6:

- Ngày giao dịch đầu tiên của 12.800.000 cổ phiếu MBG niêm yết bổ sung.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu DVP, chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu TCM, chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt và phát hành 2.454.975 cổ phiếu TCM để trả cổ tức năm 2016

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu C32, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu.

Ngày 22/6:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của 4 mã cổ phiếu bao gồm DIC, VHG, HAR, SHP.

- Ngày giao dịch đầu tiên của 33.017.094 cổ phiếu NKG và 20.180.952 cổ phiếu PDR niêm yết bổ sung.

- Ngày giao dịch niêm yết lần đầu của 13.600.000 cổ phiếu HII.

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức 2016 còn lại bằng tiền mặt của mã cổ phiếu SRC.

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2017 lần 1 của mã cổ phiếu MSC

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu SKG, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu DVP, chi trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu TRC, chi trả cổ tức năm 2016

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu C32, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu.

Ngày 23/6:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của 2 mã cổ phiếu APC và mã cổ phiếu CLW, chi trả cổ tức năm 2016.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu KSH, tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu CSM, trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã cổ phiếu TRC, chi trả cổ tức năm 2016

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã cổ phiếu VSH, tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017.

Ngày 24/6:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của 3 mã cổ phiếu bao gồm ITA, TCH, TNT.

Ngày 25/6:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của mã cổ phiếu RIC.