Analytic
Hotline: 08887 08817

Động lực tăng trưởng mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ

Sau 25 năm dỡ bỏ lệnh cấm vận, những con số tăng trưởng trong quan hệ đầu tư, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho thấy tín hiệu khả quan về một giai đoạn phát triển và hợp tác mới.