GDP 9 tháng tăng 4,34%, chỉ cao hơn 2 năm đầu Covid-19

Nhật Hạ - 13:45, 29/09/2023

TheLEADERKhu vực dịch vụ đóng góp chủ yếu gần 70% vào tăng trưởng 9 tháng qua. Mức tăng 4,24% chỉ cao hơn tốc độ tăng của GDP 9 tháng năm 2020 và 2021 trong 12 năm qua.

Theo công bố sáng nay của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2023 ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ 2 năm đầu Covid-19 nhưng cơ quan này cho rằng kinh tế Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tích cực hơn qua các quý khi quý I/2023 tăng 3,28%; quý II tăng 4,05%.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%, đóng góp 8% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,2%, đóng góp 38,6%; khu vực dịch vụ tăng 6,2%, đóng góp 53,3%.

Do đó, GDP 9 tháng đầu năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng của năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011 – 2023.

GDP 9 tháng tăng 4,34%, chỉ cao hơn 2 năm đầu Covid-19

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,4%, đóng góp 9,2%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,4%, đóng góp 22,3%; khu vực dịch vụ tăng 6,3%, đóng góp 68,6%.

Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, năng suất lúa đông xuân và hè thu đạt khá, sản lượng một số cây lâu năm chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản đạt kết quả khả quan.

Giá trị tăng thêm ngành nông nghiệp 9 tháng năm nay tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,29 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành lâm nghiệp tăng 3,13% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,02 điểm phần trăm; ngành thủy sản tăng 3,56%, đóng góp 0,09 điểm phần trăm.

Ở khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm nay chỉ tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong 12 năm qua, đóng góp 0,56 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023 , đóng góp 0,51 điểm phần trăm. Ngành xây dựng tăng 6,17%, đóng góp 0,42 điểm phần trăm.

Các ngành thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 9 tháng năm nay tăng 6,32% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,9% và mức giảm 0,05% của cùng kỳ các năm 2020 và năm 2021 .

Ở khu vực dịch vụ, đóng góp của một số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế như sau: bán buôn và bán lẻ tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành vận tải, kho bãi tăng 8,66%, đóng góp 0,53 điểm phần trăm; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,91%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,17%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm.

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,51%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,16%; khu vực dịch vụ chiếm 42,72%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,61% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2022 là 11,47%; 38,49%; 41,29%; 8,75%).

Về sử dụng GDP 9 tháng năm 2023, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,03% so với cùng kỳ năm 2022, đóng góp 34,30% vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế; tích lũy tài sản tăng 3,22%, đóng góp 19,35%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 5,79%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ giảm 8,19%; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ đóng góp 46,35%.