HAGL năm thứ 6 bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Trần Anh - 16:16, 01/04/2023

TheLEADERLỗ lũy kế hơn 3.300 tỷ đồng và vi phạm một số cam kết cho vay và trái phiếu là yếu tố khiến kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của HAGL.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022. So với báo cáo tự lập, báo cáo kiểm toán ghi nhận lợi nhuận giảm 56 tỷ đồng, xuống còn 1.125 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận tăng trưởng tốt, công ty kiểm toán vẫn lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của HAGL. Cụ thể, theo báo cáo kiểm toán, tại ngày 31/12/2022, tập đoàn có khoản lỗ lũy kế 3.341 tỷ đồng và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 1.180 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày này, tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu. Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp công ty kiểm toán Ernst & Young nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Hoàng Anh Gia Lai.

Giải trình ý kiến của kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết, trong năm 2023, doanh thu từ bán trái cây và heo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và đem lại nguồn tiền chính cho tập đoàn.

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất, Hoàng Anh Gia Lai đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, tập đoàn có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia lai tiến hành lập báo cáo tài chính trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.