Sacombank không tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 26/5

Minh An - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERQuá trình chuẩn bị nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Sacombank chưa hoàn tất.

Sacombank không tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 26/5

Chiều ngày 24/5, website của Sacombank đăng thông tin ngân hàng này không tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 vào ngày 26/5 như kế hoạch.

Nguyên nhân là công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 và một số tài liệu Đại hội chưa hoàn tất.

Bản tin viết: Đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt ngày 22/5/2017 nên Báo cáo tài chính được kiểm toán cùng các tài liệu Đại hội và danh sách nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đang được khẩn trương hoàn tất.

Theo kế hoạch mới, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 30/6/2017. 

Đây là lần thứ 2, ngân hàng này hoãn việc tổ chức Đại hội cổ đông trong năm nay. Trước đó, hôm 21/4, Sacombank cũng công bố lý do công tác chuẩn bị nhân sự khiến việc tổ chức Đại hội cổ đông không thể diễn ra.

Sau đó, một danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của ngân hàng đã được công bố. Tuy nhiên danh sách này cần được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước khi đại hội cổ đông tiến hành bầu cử