Bình Thuận quyết định hủy bỏ 129 dự án

Thái Bình - 17:32, 15/11/2020

TheLEADERQuyết định được UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra sau khi xem xét kết quả rà soát danh mục các dự án sau 3 năm chưa thực hiện.

Bình Thuận quyết định hủy bỏ 129 dự án
Dự án Hamubay Phan Thiết thuộc trường hợp nhà nước thu hồi sau 3 năm chưa thực hiện xin chuyển tiếp trong năm 2021

Cụ thể, qua kiểm tra danh mục chuyển mục đích sử dụng đất sau 3 năm chưa thực hiện, UBND tỉnh thông báo cho phép hủy bỏ đối với 24 dự án chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó diện tích đất trồng lúa 70,39ha; đất rừng phòng hộ 24ha; đất rừng đặc dụng 8,2ha).

Các dự án này không có khả năng thực hiện và không liên hệ với địa phương để làm các thủ tục.

Tỉnh Bình Thuận cũng cho phép được chuyển tiếp thực hiện đối với 26 dự án chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó diện tích đất trồng lúa 56,69ha; đất rừng phòng hộ 39ha) để tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai. 

Các trường hợp này đến thời điểm hiện nay trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện đã kiểm kê hiện trạng, thông báo thu hồi đất, đã được bố trí kinh phí thực hiện.

Riêng với dự án nhà máy điện gió Thái Hòa của Công ty CP Năng lượng Pacific Bình Thuận (huyện Bắc Bình), do không có trong danh mục chuyển mục đích tại Nghị quyết 40/2017/NQHĐND ngày 19/12/20217 của HĐND tỉnh nên không thuộc đối tượng đề xuất chuyển tiếp. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường bổ sung dự án này vào danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021.

Đối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện, UBND tỉnh thông báo cho phép hủy bỏ đối với 105 dự án có tổng diện tích 806,66ha với lý do các dự án này không bố trí được vốn, không có khả năng tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng cho phép được chuyển tiếp thực hiện đối với 69 dự án với diện tích 5.494ha thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Các dự án này đến thời điểm hiện tại đã được trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện kiểm kê hiện trạng, thông báo thu hồi đất, đã được bố trí kinh phí thực hiện.

Về danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021, UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất danh mục gồm 6 dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lúa 11,32ha và 4 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích 16,68ha (trong đó có bổ sung dự án nhà máy điện gió Thái Hòa của Công ty CP Năng lượng Pacific Bình Thuận).

Tại thành phố Phan Thiết, đáng chú ý về quy mô có dự án lấn biển, bố trí sắp xếp dân cư và chỉnh trang đô thị của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải với 130ha lấy mặt nước biển.

Dự án này (tên thương mại là Hamubay Phan Thiết) thuộc trường hợp nhà nước thu hồi sau 3 năm chưa thực hiện xin chuyển tiếp thực hiện trong năm 2021.