ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 7.636 tỷ đồng

Lam Giang - 09:41, 17/06/2020

TheLEADERACB đặt mục tiêu lợi nhuận 7.636 tỷ đồng trong năm nay và dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 7.636 tỷ đồng
Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng ACB vào ngày 16/6.

Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã họp thường niên vào ngày 16/6 với sự tham gia của 440 cổ đông, đại diện cho 1,2 tỷ cổ phần, tương ứng với 72,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay khoảng 7.636 tỷ đồng. Tổng tài sản dự tăng 12%, tiền gửi khách hàng tăng 12%, tín dụng tăng 11,75% và tỷ lệ nợ xấu sẽ được kiểm soát dưới 2%. Dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%.

Tại đại hội, các vấn đề đã được thông qua gồm kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của ACB; Báo cáo của ban kiểm soát về hoạt động năm 2019; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; Trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2020;

Tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm; Mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ngân hàng ACB năm 2020; Ủy quyền giao dịch với Ngân hàng Nhà nước và đấu thầu với Kho bạc Nhà nước; 

Bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ; Bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu thưởng, phân phối cho người lao động; Phát hành trái phiếu quốc tế; Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE).