Bỏ 30 đồng vốn, doanh nghiệp chỉ thu được 0,7 đồng lợi nhuận

Thùy Dung - 09:50, 11/02/2018

TheLEADERMột số chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp mới đây của Tổng cục Thống kê đã cho thấy nhiều nghịch lý liên quan đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Cụ thể, tính đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn đưa vào sản xuất kinh doanh của tất cả doanh nghiệp đạt 30,2 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi nhuận mà các doanh nghiệp này thu được chỉ ở mức gần 713 nghìn tỷ đồng.

Tính trung bình, điều này có nghĩa là sau 12 tháng kinh doanh, 30 đồng doanh nghiệp bỏ ra chỉ thu về được 0,7 đồng lợi nhuận, tương đương tỉ suất lợi nhuận trên vốn chỉ đạt hơn 2,3%.

Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2016 (triệu tỷ đồng)

Theo Tổng cục Thống kê, bình quân giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2016, tổng nguồn vốn thu hút cho hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 16,4% mỗi năm.

Xét theo khu vực kinh tế, nguồn vốn thu hút chủ yếu đổ vào dịch vụ với hơn 18,3 triệu tỷ đồng năm 2016, chiếm tới 60,8% vốn của toàn bộ doanh nghiệp. 

Tỷ trọng thu hút nguồn vốn theo khu vực kinh tế

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, công nghiệp là ngành sở hữu tốc độ thu hút vốn nhanh với bình quân 20% mỗi năm giai đoạn trên.

Tính trung bình giai đoạn trên, lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp chỉ tăng 12,3%, thấp hơn so với mức tăng của vốn và doanh thu (15,1%).

Mặc dù có số lượng doanh nghiệp, lao động, vốn chiếm tỷ lệ không cao, nhưng lợi nhuận từ khu vực này lại lớn nhất so với các thành phần kinh tế còn lại.

Năm 2016, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tạo ra 327,4 nghìn tỷ đồng lợi nhuận (chiếm 45,9% lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp), tăng bình quân 17,3%/năm giai đoạn 2010 - 2016.