Chính phủ giữ khung làm việc 48 giờ/tuần và nghỉ thêm Ngày gia đình Việt Nam

Nhã Lam - 11:21, 07/11/2019

TheLEADERHiện hầu hết các nước trong khu vực ASEAN đều đang thực hiện tuần làm việc 48 giờ, vì vậy, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét trước mắt giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường 48 giờ/tuần như quy định hiện hành.

Chính phủ giữ khung làm việc 48 giờ/tuần và nghỉ thêm Ngày gia đình Việt Nam
Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giảm giờ làm việc xuống dưới 48 giờ/tuần.

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội, ông Đào Ngọc Dung thừa ủy quyền của Thủ tướng gửi Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 6/11.

Theo đó, về thời giờ làm việc bình thường, theo quy định hiện hành, thời gian làm việc bình thường là 48 giờ/tuần, trong Luật cũng quy định khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

Qua báo cáo đánh giá sơ bộ của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, hiện có 89,6% doanh nghiệp đang thực hiện tuần làm việc 48 giờ, 3,6% thực hiện 44 giờ, 6,8% thực hiện 40 giờ. Trong khu vực ASEAN, hầu hết các nước đều đang thực hiện tuần làm việc 48 giờ.

Về góc độ kinh tế, Chính phủ cho rằng nếu giảm giờ làm việc bình thường từ 48 giờ xuống 44 giờ/tuần thì tổng thời gian giảm giờ/năm (tương đương 8,4%); đánh giá sơ bộ cho thấy, tổng chi phí lao động tăng lên khoảng 17%, tổng giá trị xuất khẩu giảm đi khoảng 20 tỉ USD mỗi năm.

Theo báo cáo giải trình, điều quan trọng hơn là tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể giảm đi khoảng gần 0,5%.

Từ đó, nỗ lực phấn đấu của Việt Nam để không rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp sẽ bị ảnh hưởng.

Theo dự báo của các chuyên gia, nếu muốn không rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp thì Việt Nam phải phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7%/năm.

Theo Chính phủ, đây là vấn đề rất lớn, hệ trọng, liên quan đến nhiều chủ thể, bao gồm người lao động, doanh nghiệp và Nhà nước và có tác động rất lớn đến năng suất, tăng trưởng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế, cần phải được nghiên cứu, đánh giá một cách rất kỹ lưỡng.

Chính phủ chưa có báo cáo đánh giá tác động đầy đủ và chưa trình việc giảm thời giờ làm việc bình thường tại thời điểm này.

Do đó, Chính phủ thống nhất cao với tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trước mắt giữ nguyên thời giờ làm việc bình thường như quy định của Bộ luật Lao động hiện hành.

Đồng thời đề nghị bổ sung, quy định rõ trong luật 3 điểm gồm khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện giảm giờ làm việc xuống dưới 48 giờ/tuần;

Tăng cường cơ chế thương lượng tập thể về việc giảm giờ làm việc bình thường tại doanh nghiệp;

Giao Chính phủ, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội, có lộ trình điều chỉnh giảm giờ làm việc bình thường vào thời điểm thích hợp theo quy định tại khoản 1, điều 105 của dự thảo bộ luật.

Về mở rộng khung thỏa thuận thời giờ làm thêm tối đa, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Chính phủ đề nghị bổ sung quy định trần làm thêm giờ tối đa theo tháng là không quá 40 giờ;

Đồng thời, quy định rõ trong luật các lĩnh vực, trường hợp đặc biệt được làm thêm đến 400 giờ/năm, bao gồm: Dệt may, da giày, chế biến thủy sản, lắp ráp điện tử và trong những trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách không thể trì hoãn theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội vào ngày 23/10, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ là 28/6 (Ngày Gia đình Việt Nam).