Doanh nghiệp FDI thu lợi nhuận lớn nhưng góp ít cho ngân sách

Minh Anh - 09:07, 15/10/2018

TheLEADERDoanh nghiệp tư nhân đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước với 407.600 tỷ đồng, chiếm gần 43% đóng góp của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. Trong khi đó, khu vực FDI mặc dù có lợi nhuận cao nhất lên tới 44% tổng lợi nhuận lại chỉ đóng góp 265.000 tỷ đồng, chiếm 28%.

Doanh nghiệp FDI thu lợi nhuận lớn nhưng góp ít cho ngân sách
Doanh nghiệp ngoài nhà nước chỉ tạo ra lợi nhuận chiếm 33,3% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp.

Lợi nhuận của khu vực FDI tăng cao nhất

Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010 - 2017 do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016. Bình quân giai đoạn 2010 - 2017 mỗi năm lợi nhuận toàn khu vực doanh nghiệp tăng 13,7%, con số này thấp hơn mức tăng 15,4% của vốn và 15,6% của doanh thu.

Theo loại hình doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp FDI mặc dù có số lượng doanh nghiệp, lao động, vốn chiếm tỷ lệ không cao trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhưng tạo ra lợi nhuận lớn nhất so với các loại hình doanh nghiệp khác. 

Năm 2017, khu vực doanh nghiệp FDI tạo ra 384,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 43,8% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 17,6% so với năm 2016.

Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ lớn nhất về số doanh nghiệp, lao động và vốn, nhưng chỉ tạo ra khoản lợi nhuận khiêm tốn. Năm 2017, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra 291,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 33,3% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 55% so với năm 2016.

Năm 2017, khu vực doanh nghiệp nhà nước tạo ra 200,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,9% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 1,8% so với năm 2016, tăng bình quân 8,3%/năm giai đoạn 2010 - 2017.

Theo khu vực kinh tế, khu vực doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng tạo ra lợi nhuận chiếm tỷ lệ chi phối trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp, đồng thời là khu vực có tốc độ tăng lợi nhuận nhanh nhất giai đoạn 2010 - 2017. 

Khu vực doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng tạo ra 519,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 59,3% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 16,4% so với năm 2016. Trong đó, riêng các doanh nghiệp ngành công nghiệp năm 2017 tạo ra 495,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 56,6% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 17,2% so với năm 2016. 

Năm 2017, khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng ấn tương khi tạo ra 352,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 40,2% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 35% so với năm 2016. 

Lợi nhuận thấp nhất thuộc về khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với 4,96 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 0,6% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 2,9% so với năm 2016, giảm bình quân 9%/năm giai đoạn 2010 - 2017.

Doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách nhiều nhất

Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017 cũng cho biết, đóng góp vào ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp năm 2017 đạt 954,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2016. Bình quân giai đoạn 2010 - 2017, mỗi năm khu vực doanh nghiệp đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng 12,4%.

Đáng chú ý, mặc dù có lợi nhuận khiêm tốn nhưng doanh nghiệp tư nhân lại là khu vực đóng góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước với 407,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,7% đóng góp của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 22,2% so với năm 2016.

Khu vực doanh nghiệp nhà nước năm 2017 đóng góp 280,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,4% đóng góp của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 1,3% so với năm 2016, bình quân giai đoạn 2010 - 2017 mỗi năm khu vực này đóng góp tăng 9,1%. 

Trong khi đó, dù có lợi nhuận cao nhất trong các doanh nghiệp song khu vực doanh nghiệp FDI năm 2017 lại chỉ đóng góp được 265,97 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm 27,9% đóng góp của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 6% so với năm 2016.

Theo khu vực kinh tế, khu vực công nghiệp và xây dựng và khu vực dịch vụ là hai khu vực có quy mô đóng góp vào ngân sách nhà nước năm 2017 khá tương đồng. Khu vực công nghiệp và xây dựng năm 2017 đóng góp vào ngân sách nhà nước 473,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,7% đóng góp vào ngân sách nhà nước của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 2,6% so với năm 2016. 

Khu vực dịch vụ năm 2017 đóng góp 476,3 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, chiếm 49,9% đóng góp của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 20% so với năm 2016.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2017 chỉ đóng góp được 3,96 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,4% đóng góp vào ngân sách nhà nước của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 56,1% so với năm 2016.

Theo địa phương, những địa phương có quy mô đóng góp nhiều nhất vào ngân sách nhà nước của khu vực doanh nghiệp năm 2017 so với 2016 gồm: TP. HCM 231,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 24,3% cả nước; Hà Nội 197 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu 53,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,6%; Bình Dương 41,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 4,3%.