EVN được điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần

Nhật Hạ - 16:24, 27/03/2024

TheLEADERTheo quy định mới, khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên, EVN được phép điều chỉnh tăng tối thiểu 3 tháng một lần, thay vì 6 tháng như trước đó.

EVN được điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần
Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên, giá điện được phép điều chỉnh tăng. Ảnh: EVN

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân thay thế Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5.

Theo đó, hàng năm, sau khi kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến động khách quan thông số đầu vào của tất cả khâu và việc phân bổ các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Trong năm, giá bán điện bình quân được xem xét điều chỉnh trên cơ sở cập nhật chi phí khâu phát điện, chi phí mua điện từ các nhà máy điện cung cấp dịch vụ phụ trợ theo thông số đầu vào cơ bản trong khâu phát điện và các khoản chi phí khác chưa được tính vào giá điện.

Khi giá bán điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, giá điện sẽ được phép điều chỉnh giảm tương ứng.

Khi giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên, giá điện được phép điều chỉnh tăng.

Giá bán điện bình quân được điều chỉnh tối thiểu 3 tháng kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất. Tức là, mỗi năm có thể có 4 đợt thay đổi giá.

Giá bán điện bình quân được tính toán theo quy định. Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán nằm ngoài khung giá, chỉ được xem xét điều chỉnh trong phạm vi khung giá do Thủ tướng quy định, EVN được điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán điện bình quân trong phạm vi khung giá theo cơ chế quy định.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh cao hơn giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát và báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo ban chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng. Việc điều chỉnh giá bán điện bình quân phải thực hiện công khai, minh bạch.

Theo quyết định mới, trước ngày 25/1 hàng năm, EVN tính toán giá bán điện bình quân theo công thức quy định và báo cáo về Bộ Công thương.

Trường hợp giá bán điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 3% đến dưới 5% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm lập hồ sơ báo cáo Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để kiểm tra, giám sát.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 5% đến dưới 10% so với giá bán điện bình quân hiện hành, EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân ở mức tương ứng sau khi báo cáo và được Bộ Công thương chấp thuận.

Trường hợp giá bán điện bình quân cần điều chỉnh tăng từ 10% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành hoặc ảnh hưởng đến tình hình kinh tế vĩ mô, trên cơ sở hồ sơ phương án giá điện do EVN trình, Bộ Công thương chủ trì kiểm tra, rà soát và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan, Bộ Công thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, cho ý kiến. Trường hợp cần thiết, Bộ Công thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan báo cáo Ban chỉ đạo điều hành giá trước khi báo cáo Thủ tướng.

Giai đoạn 2017 - 2019, giá điện được điều chỉnh tăng 3 lần và được giữ trong 4 năm, tới tháng 5/2023 mới tăng thêm 3% và gần nhất tiếp tục tăng 4,5% vào tháng 11/2023.