Giải pháp cho người lao động ngành công nghiệp Đông Nam Bộ

Phương Anh - 09:48, 28/11/2022

TheLEADERMột trong những giải pháp giúp cho vấn đề lao động tại vùng Đông Nam Bộ là cần tập trung phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng xã hội khác cho công nhân, chính sách hỗ trợ tín dụng để giải quyết vấn đề về chỗ ở cho người lao động.

Thứ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng thông tin cho biết Đông Nam Bộ là vùng tập trung nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) nhất cả nước.

Hiện Đông Nam Bộ có khoảng hơn 353.000 doanh nghiệp (bằng 41% tổng số doanh nghiệp năm 2021), với hơn 5,3 triệu lao động đang làm việc (bằng 36,6% số lao động đang làm việc trong doanh nghiệp trên cả nước).

Trong đại dịch Covid-19, khu vực này đã ghi nhận ảnh hưởng nặng nề. Trong đó, gần 60% số lao động của vùng bị ảnh hưởng tiêu cực, hơn 6% người lao động trong độ tuổi tích cực tìm kiếm việc làm nhưng không thành công – gấp gần ba lần con số khi đại dịch bùng phát.

Phát biểu tại Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ mới đây. Thứ trưởng Dũng cho biết hiện vẫn còn một số hạn chế, tồn tại nhất định, sự phát triển chưa tương xứng tiềm năng.

Đơn cử, chất lượng nguồn lao động và chất lượng việc làm chưa cao, thiếu tính ổn định, bền vững. Sự phân hóa giàu nghèo, bất bình đẳng về thu nhập và mức sống của các tầng lớp dân cư còn lớn và có xu hướng tăng, nhất là sau đại dịch Covid-19.

Cùng với đó, cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của lao động di cư,người nghèo đô thị, lao động KCN, KCX còn hạn chế...

Giải pháp cho người lao động ngành công nghiệp Đông Nam Bộ
Thứ trưởng Bộ Lao động – thương binh và xã hội Lê Tấn Dũng.

Thời gian tới, nhằm đạt được các mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW, lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Thứ nhất, rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về việc làm, giáo dục nghề nghiệp và an sinh xã hội, tập trung vào ba nội dung.

Những nội dung này bao gồm kỹ năng lao động, việc làm thỏa đáng và an sinh xã hội bền vững; nghiên cứu xây dựng mạng lưới an sinh xã hội theo hướng mở rộng phạm vi, đối tượng trên cả ba khâu (phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro).

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động vùng, đầu tư và nâng cao năng lực các trung tâm dịch vụ việc làm theo hướng kết nối liên vùng, bảo đảm nguồn cung cả về số lượng và chất lượng cho phát triển kinh tế.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động; nâng cao năng lực phân tích, dự báo thị trường lao động; thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hướng tới chủ động ngăn ngừa, phòng tránh thất nghiệp.

Thứ ba, triển khai các giải pháp hỗ trợ, thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong KCN, KCX mở rộng sản xuất, kinh doanh; đa dạng hoá các nguồn tín dụng để thúc đẩy tạo việc làm mới, sáng tạo, chất lượng cao, việc làm xanh...

Thứ tư, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng, ưu tiên phục vụ các ngành mũi nhọn, có khả năng tạo động lực và dẫn dắt các ngành khác phát triển.

Thứ năm, đào tạo nghề nghiệp cho người lao động cả trước – trong – sau quá trình tham gia thị trường lao động; chú trọng cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ của lao động trong các doanh nghiệp.

Đồng thời, tạo điều kiện và có cơ chế chính sách huy động, phát triển nguồn lực tài chính cho đào tạo nghề.

Thứ sáu, hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần, và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; chủ động nâng chuẩn nghèo của địa phương cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Thứ bảy, đa dạng hóa các gói dịch vụ an sinh xã hội, tổ chức cung cấp thông tin và dịch vụ tư vấn pháp lý miễn phí cho người lao động trong KCN, KCX nói riêng, cho người lao động nói chung.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển nhà ở xã hội và hạ tầng xã hội khác cho công nhân, chính sách hỗ trợ tín dụng để giải quyết vấn đề về chỗ ở cho người lao động.

Thứ tám, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về đẩy mạnh giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ.