Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa

Nhật Hạ - 18:15, 08/07/2022

TheLEADERCác thủ tục hành chính cần được rà soát kỹ lượng và tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ hơn nữa; phân cấp nhiều hơn và xây dựng chế tài, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc hành chính.

Thủ tướng yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa
Hiện nay, cả nước có 60 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh.

Theo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm nay và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm của Văn phòng Chính phủ, nhiều bộ đã quan tâm đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh ngay trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định kinh doanh.

Tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa trong 6 tháng đầu năm nay là 641 quy định, gồm: 174 thủ tục hành chính; 26 yêu cầu, điều kiện; 15 chế độ báo cáo; 426 sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành tại 56 văn bản quy phạm pháp luật (gồm: 4 luật, 17 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 29 thông tư, thông tư liên tịch và 4 văn bản khác).

6 bộ được đánh giá đã thực hiện tốt nhiệm vụ gồm Lao động, thương binh và xã hội; Y tế; Kế hoạch và đầu tư; Thông tin và truyền thông; Tài chính; Ngân hàng nhà nước.

Tính đến nay, 8 bộ, cơ quan đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa. Tổng số phương án được phê duyệt là 1.006 quy định.

Cụ thể có 681 thủ tục hành chính; 34 chế độ báo cáo; 103 yêu cầu, điều kiện; 137 tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 51 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành sắp được cắt giảm, đơn gian hóa.

Theo đó, các bộ này phải ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 187 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 12 luật, 6 pháp lệnh, 71 nghị định, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 95 thông tư, thông tư liên tịch) để thực thi các phương án đã được phê duyệt.

Hiện nay, cả nước có 60 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; nhiều bộ, ngành, địa phương đã kiện toàn hệ thống một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; chất lượng giải quyết hồ sơ đã có sự cải thiện rõ rệt.

Các bộ, ngành, địa phương đang đẩy mạnh triển khai Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tăng cường giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tái cấu trúc quy trình để thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Các cơ quan nhà nước đã tích hợp, cung cấp 3.675 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chiếm 55% tổng số thủ tục hành chính (trong đó, có 1.947 dịch vụ công trực tuyến dành cho doanh nghiệp).

Một số bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt công tác trên như: Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và truyền thông, Bình Phước, Ninh Thuận, Lào Cai, Quảng Nam…

Đối với kết quả đạt được phía trên, ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đề nghị người đứng đầu các cơ quan nhà nước chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa; phân cấp nhiều hơn và xây dựng chế tài, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc hành chính.

Điều này nhằm hướng tới mục tiêu được đề ra đến năm 2025 là thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia, với các chỉ tiêu cần đạt là đưa Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu cả về chỉ số tổng thể, chỉ số tham gia điện tử cũng như chỉ số dữ liệu mở, theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành vào tháng 6/2021.

Trong đó, người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật không yêu cầu.

Mỗi người dân có danh tính số kèm theo QR code, tiến tới đều có điện thoại thông minh. Mỗi hộ gia đình có địa chỉ số, có khả năng truy cập Internet cáp quang băng rộng.

Cơ quan nhà nước thiết kế mô hình tổ chức, cách thức vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, tạo ra môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, kết nối và hợp tác với nhau dễ dàng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn...