245 dự án sử dụng vốn nhà nước tại Lạng Sơn chưa được quyết toán

Thái Bình - 08:34, 20/02/2021

TheLEADERUBND tỉnh Lạng Sơn vừa thông tin về tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước năm 2020.

245 dự án sử dụng vốn nhà nước tại Lạng Sơn chưa được quyết toán
Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, số lượng dự án hoàn thành chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán năm 2020 vừa qua là 245

Tỉnh Lạng Sơn cho biết, tổng số dự án hoàn thành trong năm là 1.062 dự án, trong đó, 533 dự án từ các năm trước chuyển sang và 529 dự án hoàn thành trong năm 2020.

Dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm báo cáo (2020) là 817 dự án, bao gồm: 455 dự án hoàn thành từ các năm trước chuyển sang, 363 dự án hoàn thành trong năm.

Tổng số dự án, công trình (hạng mục) hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trong năm 2020 là 832 dự án, với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 2.277,61 tỷ đồng, giảm 30,17 tỷ đồng, bằng 1,31% giá trị chủ đầu tư đề nghị. Trong đó số dự án, công trình hoàn thành là 817, với tổng vốn đầu tư được quyết toán là 1.910,46 tỷ đồng, cụ thể: giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán là 1.924,95 tỷ đồng, giá trị quyết toán hoàn thành được phê duyệt là 1.910,46 tỷ đồng, số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị quyết toán được phê duyệt là 319,45 tỷ đồng, số vốn đã được xử lý đến thời điểm ký gửi báo cáo là 181,27 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, số lượng dự án hoàn thành chưa thẩm tra, phê duyệt quyết toán là 245. Trong đó, lượng dự án hoàn thành đã nộp hồ sơ quyết toán là 90 (19 dự án từ các năm trước chuyển sang, 71 dự án hoàn thành trong năm báo cáo).

Đáng chú ý, lượng dự án hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán là 155, trong đó 59 dự án từ các năm trước chuyển sang, còn lại là dự án hoàn thành trong năm báo cáo.

Cũng theo số liệu từ tỉnh cho biết, dự án trong thời hạn lập hồ sơ quyết toán là 125 trường hợp (bao gồm 23 dự án do cấp tỉnh quản lý và 102 dự án do cấp huyện quản lý), dự án chậm lập hồ sơ quyết toán dưới 24 tháng là 11 dự án (bao gồm 2 dự án do cấp tỉnh quản lý và 09 dự án do cấp huyện quản lý), dự án chậm lập hồ sơ quyết toán trên 24 tháng là 19 dự án (bao gồm 8 dự án do cấp tỉnh quản lý và 11 dự án do cấp huyện quản lý).

Về những tồn tại, vướng mắc về công tác quyết toán dự án hoàn thành, tỉnh thông tin, một số dự án, công trình kéo dài, trải qua nhiều thời kỳ lãnh đạo nên ảnh hưởng đến việc lưu giữ hồ sơ, theo dõi và đôn đốc công tác quyết toán. Bên cạnh đó, một số dự án, công trình đã được ứng vốn nhiều nên các đơn vị nhà thầu không phối hợp quyết toán.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư, chủ dự án chưa thực sự quan tâm đến công tác quyết toán dự án hoàn thành nên hiện vẫn còn những dự án, công trình hoàn thành chậm quyết toán, chưa xử lý dứt điểm công tác quyết toán, công trình kéo dài nhiều năm chưa quyết toán được.

Tỉnh lý giải, thực trạng trên có nguyên nhân từ năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa tuân thủ về quy trình, trình tự thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản, chưa thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đối với công tác quyết toán dự án hoàn thành, việc phân công và phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại quyết toán dự án hoàn thành chưa được thực hiện một cách triệt để và quyết liệt.

Việc lập và gửi hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành chủ yếu tập trung vào những tháng cuối năm, gây sức ép lớn về đảm bảo thời gian cho đội ngũ công chức làm công tác thẩm tra quyết toán.

Bên cạnh đó, do một số nhà thầu chưa quan tâm và chưa phối hợp với các chủ đầu tư, còn chây ì không thực hiện lập và cung cấp hồ sơ thuộc chức năng nhiệm vụ của mình mặc dù đã được chủ đầu tư đôn đốc.

Cuối cùng, tỉnh cho rằng vấn đề trên còn có nguyên nhân khách quan từ cơ chế về quản lý đầu tư xây dựng còn nhiều bất cập, thường xuyên thay đổi. Công tác quán triệt các văn bản chế độ mới chưa kịp thời gây lúng túng cho các cơ quan quản lý chuyên ngành và các chủ đầu tư.

Đặc biệt, UBND tỉnh đánh giá, do hiện nay không có quy định tạm giữ chờ quyết toán thì khi đã được cấp vốn tương ứng khối lượng mà nhà thầu thực hiện thì một số nhà thầu lảng tránh việc lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán và hoàn thiện chứng từ thuộc phạm vi trách nhiệm của nhà thầu.

Từ đây, tỉnh Lạng Sơn đã có đề nghị tăng mức xử phạt các đơn vị, tổ chức vi phạm thời gian lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt.