Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp

08:50, 23/04/2019

TheLEADERTrong nhiều lĩnh vực vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết, giải quyết không đúng quy định, không công bằng, không khách quan những công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp
Thủ tướng chỉ thị công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân cần theo hướng thực chất, cầu thị

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 10/CT-TTG về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. 

Trước hết, người đứng đầu các cơ quan đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương thực hiện và tăng cường trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ. 

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị có hành vi bao che, dung túng hoặc thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Chấn chỉnh công tác quản lý; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp. 

Rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần.

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị bằng việc lắng nghe nguyện vọng của họ và công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cũng như địa chỉ nhận góp ý. Giải quyết kịp thời phản ánh và nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi đồng thời khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử từ cấp trung ương đến địa phương; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên và phải ứng dụng công nghệ hiện đại để giám sát. 

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.