Ai sẽ được nhận tiền từ gói hỗ trợ 61.500 tỷ đồng do dịch Covid-19?

Minh Anh - 09:52, 02/04/2020

TheLEADERCác cá nhân và hộ gia đình được nhận tiền hỗ trợ trong thời gian ba tháng trong khi người sử dụng lao động có thể được vay với lãi suất 0% để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19.

Ai sẽ được nhận tiền từ gói hỗ trợ 61.500 tỷ đồng do dịch Covid-19?
Dịch Covid-19 khiến nhiều người mất việc làm

Bộ Kế hoạch và đầu tư đã đưa ra dự thảo Nghị quyết Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền hỗ trợ dự kiến lên tới 61.580 tỷ đồng.

Theo dự thảo do Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm qua, sẽ có sáu nhóm đối tượng được nhận tiền hỗ trợ trong thời gian ba tháng, từ tháng 4-6/2020.

Người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng.

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng ngoài mức trợ cấp thường xuyên.

Người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% trong thời gian không quá 12 tháng, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng/tháng/người để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong ba tháng và có trách nhiệm trả số tiền lương ngừng việc còn lại cho người lao động.

Trường hợp đối tượng thuộc diện được hưởng từ hai chính sách hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Ông Dũng cho biết, dự thảo nghị quyết dựa trên bốn nguyên tắc chủ yếu. 

Một là, hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19. Hai là, nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. 

Ba là, việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Bốn là, ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách tại nghị quyết này.

Tổng số tiền dự kiến theo nghị quyết khoảng 61.580 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 35.880 tỷ đồng.

Ngoài ra, có hai chính sách hỗ trợ đặc thù và cho áp dụng quy trình đơn giản hóa tạo điều kiện người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội trở lên (kể cả lao động ngừng việc). 

Đồng thời, cho phép người sử dụng lao động được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nhằm duy trì việc làm cho người lao động. Thời gian hỗ trợ tối đa ba tháng, mức hỗ trợ tối đa 1triệu đồng/người/tháng.